Freitag, 30. August 2013

Studij adé...?! Ničo njebudźe

Někotři z was su hižo dołho wočakowany list dóstali - wot uni xy. Někotři maja wjac hač jedne připrajenje a maja nětko čwělu rozsud tworić.  A ći tamni?! Ničo! Ale nic zadwělować. Na stronje http://www.freie-studienplaetze.de/ su wot 1. septembra zbytne studijne městna wupisane, na kotrež móžeće so bjez problema tež měsac do započatka studija požadać. Potajkim, nic zadwělować, ale dale spytać. Tłóču wam palcy!

Montag, 26. August 2013

Kedźbu studenća, alumni a zajimcy:

Jězba do Prahi steji před durjemi. Nimo workshopow jako přihot za Schadźowanku wočakuje was hišće tójšto wjac. Wćipni? Potom so přizjewće!


Donnerstag, 1. August 2013

Semesterske prózdniny

Semesterske prózdniny su mjeztym wšudźe zaběželi. Někotři z was maja hišće pruwowanja, ći tamni pisaja domjace dźěła a někotři z was maja cyłe semesterske prózdniny swobodne. Što móžeće w tutym času činić? Tu naliču wam někotre móžnosće, kak móžeće prózdniny efektiwnje wužić.

1. Štó njesoni raz wo přebytku we wukraju: hač jenož měsac, jedyn semester abo hišće dlěje. Zakład za to je wobknježenje cuzeje rěče, znajmjeńša zakłady. K tomu poskića tójšto uniwersitow rěčne kursy w semesterskich prózdninach. Hladajće tola raz za poskitkom wašeje uni. Tu někotre wubrate linki:

2. A hdyž cuzu rěč hižo wobknježiće, potom snano skerje semesterski dowol planujeće? Zakład za to je tak mjenowana ISIC-karta - mjezynarodny studentski wupokaz. Tuta karta zmóžni wam potuńšenja koła wokoło swěta! Hač muzeje, koncerty, sportowe zarjadowanja abo při nakupowanju. Informacije k tomu namakaće tu:

A po tym móžeće so na pytanje za najtuńšim lětom a přebywanišćom podać. Strona statravel.de poskića studentam wosebite tarify resp. potuńšenja. Wosebje za dołho-čarowe lěty.

Ale statravel poskića tež hotely a hostle, kaž tež kompletne jězby ze studentskim tarifom. Pohladajće cyle jednorje raz nutř. Dalše dobre poskitki za waš dowol a za wašu móšeń namakaće přez tak mjenowane dealy abo paušalne poskitki:

3. Druzy wužija čas skerje, zo bychu so k wukrajnemu semestrej wobhonili. K tomu skići strona http://www.auslandssemester.net/ dobry přehlad k najwažnišim prašenjam. Bliše informacije dóstanjeće we wotpowědnym zarjedźe wašeje uni. Mějće so do spěcha, někotre uniwersity maja hišće za zymski semester 2013/14 zbytne městna! Wobhońće so k financowanju wukrajneho semestra tež k ERASMUS-programej abo LEONARDO resp. k stipendijam a spěchowanjam wašeje uni.

4. Štóž nochce lěnjeho pasć móže so na mnohich dalekubłanjach wobdźělić. Tute so pozdźišo tež jara derje w powabjenjach činja. Wotpowědne poskitki namakaće w career-centerach wašeje uniwersity (international summer school). Ale tež na ludowych uniwersitach su wotpowědne poskitki. Dale poskića krajne medijowe wustawy wšelake kursy.

5. A potom su hišće ći, kotřiž trjebaja najprjedy raz wotpowědny fenk, zo móhli sej něšto wot dypka 1 do 4 dowolić. Potajkim je dźěło trěbne. Prěni krok je, so najprjedy raz w blišim polu pola swójbnych, přećelow a znatych naprašować. Wobhońće so tež raz w firmach a předewzaćach wašeje wokoliny, tam su hustohdy saisonalni dźěłaćerjo trěbni - z tym tež studenća. Tež waše uniwersity maja tójšto poskitkow a zdobom namakaće na "čornej desce" wotpowědne poskitki we wašej regionje.
Wobhońće so, hač wotměja so bórze wiki (Messen) we wašim studentskim měsće. Tam su přeco pomocnicy trěbni. Wjele wuspěcha wam při pytanju!

Dienstag, 30. Juli 2013

Serbske Nowiny

Wurězk z interviewa w Serbskich Nowinach k dotalnemu stawej Serbskeho instituta w Budyšinje (30.07.2013 - LĚTNIK 23 · ČISŁO 145)


Doporučenja spěšnje přesadźić


Tež po ewaluaciji Serbskeho instituta
přez Wědomostnu radu Němskeje njeje
Załožba za serbski lud swój rozsud cofnyła, 
slědźenišću poł miliona eurow krótšić. 
Cordula Ratajczakowa je so z direktorom 
instituta prof. dr. Dietrichom Šołtu rozmołwjała.

....

Kotre konkretne změny su předwidźane?

D. Šołta: Wobstaranje třećich srědkow
chcemy přichodnje hišće zesylnić, ličbu
wotrjadow wot pjeć na tři pomjeńšić,
zwisowacy slědźerski program sformulować,
kotryž wšitke naše discipliny zapřijimuje, město
planowych wjace projektowych městnow zawěsćić,
 mjezynarodnu kooperaciju zaměrnje zesylnić
a wosebje wjace móžnosćow za dorost
wutworić, tak zo bychu młodźi sorabisća
swoje disertacije jako přidatnje spěchowane projekty 
přewjesć móhli, nic wjace na přidatnych městnach. 
Wutrobny dźak!

Donnerstag, 18. Juli 2013

Wukubłanske městno

Rěčny centrum WITAJ poskića wukubłanske městno na běrowoweho překupca (m/ž). Bliše informacije namakaće pod http://www.witaj-sprachzentrum.de/files/wupisanje_wukublanskeho_mestna.pdf

Znowa naprašnik

Zwjazk serbskich studowacych z.t. (ZSS) chce so za serbskich studentow aktiwnje angažować. Waše studijne města su hłownje zwonka Łužicy a z tym wam pomoc a podpěra na městnje hustohdy pobrachuja. Z nachwilnym wobsadźenjom městna koordinatorki za studentske naležnosće prócuje so ZSS z.t. w tutym času styki k serbskim studentam a studentskim towarstwam – wam – nawjazać. Zo pak by wam pomoc a podpěra po zakónčenju tuteho projekta dale zaručena była, su kontaktowe daty trěbne. Z tym móža so nawjazane styki bjezporočnje dale wjesć. Nimo toho nastanje wulka syć, kotraž je tež wam studentam mjezsobu wobohaćenje. Móža so styki mjez studentskimi městami natwarić, studenća móža zwěsćić štó hišće w samsnym abo susodnym měsće studuje, přeprošenja docpěja tež studentow w kućikatych kónčinach němskeje a snano budźe syć tež z pomocu na přihot za kóždolětnu Schadźowanku.
Datowa banka pak ma wam tež słužić, zo šće wo dźěłowych móžnosćach w serbskich institucijach a wobłukach informowani a runje tak ma słužić serbskim institucijam a druhim dźěłodawarjam při namakanju serbskorěčneho personala.

Zo by ZSS efektiwnje na tym dźěłać móhł, je na wašu pomoc připokazany. Wažny krok za to je mjezdruhim wupjelnjenje slědowaceho naprašnika. Za pomoc smy jara dźakowni.

K tomu namakaće pod https://www.dropbox.com/sh/u0bq0249yv30qyl/QFUhIlJMJy naprašnik a dokument k dato-škitowemu zakonjej w Sakskej. Wjeselimy so přez kóždu studentku / kóždeho studenta, kotraž/-yž so při naprašowanju wobdźěli. A dokelž wězo wšěch serbskich studentow njeznajemy a tež kóždu/kóždeho přez tutón puć njedocpějemy, prosymy was wo pomoc, w tym, zo komilitonow abo něhdyšich sobušulerjow na naprašnik skedźbniće.
Hdyž maće naprašnik wupjelnjeny, potom składujće tutón prošu tak: mjeno_předmjeno_studijne město.doc(x) (abo na open office format) a sćelće jón na  student.witaj.zss@live.de.

Wutrobny dźak wam!

Stipendij Němskeje

Lubi studenća a abiturienća,

tež lětsa je zaso móžno so wo tak mjenowany stipendij Němskeje (Deutschlandstipendium) požadać. Požadać móža so studenća wšěch studijnych směrow a wšěch wotzamknjenjow, ale tež ći, kotřiž chcedźa lětsa započinać ze studijom. Spytajće to cyle jednorje raz. Hižo mnohom je so tutón stipendij přizwolił a 300€ wjace na měsac (a to znajmjeńša na dwaj semestraj!) móže zawěsće kóžda/-y z was trjebać ;) Informacije dóstanjeće na sćěhowacej stronje: http://www.deutschlandstipendium.de/ resp. http://www.deutschlandstipendium.de/de/1699.php.

Kónc požadanja wuwzajće sej prošu wotpowědnje wašeje uniwesity resp. wysokošule. Jeli maće prašenja abo trjebaće pomoc, potom wobroćće so na studentsku koordinatorku Francisku Wróblowu pod student.witaj.zss@live.de.

A požadać móžeće so nětko za zymski semester přez wašu uni. Tu někotre linki k tomu:

Lipskhttp://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/foerderung/finanzierungsmoeglichkeiten/deutschlandstipendium.html

Drježdźanyhttp://www.tu-dresden.de/studium/rund_ums_studium/finanzierung/deutschlandstipendium/index_html

Kamjenicahttp://www.tu-chemnitz.de/tu/deutschlandstipendium/

Hallehttp://www.uni-halle.de/deutschland-stipendium/

Berlin: HU http://www.hu-berlin.de/foerdern/was/projekte/nachwuchs/deutschlandstipendium
          TU http://www.career.tu-berlin.de/deutschlandstipendium
          FU http://www.fu-berlin.de/forschung/kommunikation/deutschlandstipendien/index.html

Jenahttp://www.deutschlandstipendium.uni-jena.de/

Žitawa/Zhorjelchttp://www.hszg.de/hochschule/foerderer-vereine/deutschlandstipendium.html

Zły Komorow/Choćebuzhttp://www.hs-lausitz.de/studium/informieren-bewerben/deutschlandstipendium.html,     http://www.tu-cottbus.de/btu/de/studienbewerberportal/studienstart/finanzierung/studienfoerderung/deutschlandstipendium.html

Mittweidahttps://www.hs-mittweida.de/webs/deutschlandstipendium.html

Freiberghttp://tu-freiberg.de/studium/deutschlandstipendium/